ďťż
Porady optyczne i astronomiczne

Jak wykonać prosty filtr słoneczny na bazie folii Baader


Folię należy zamocować tak, by była płaska, a przy tym pozbawiona jakiegokolwiek napięcia - tylko w ten sposób otrzymane obrazy Słońca będš najwyższej jakoœci. Prawidłowo zamocowana folia zapewnia jakoœć zbliżonš do dedykowanych filtrów szklanych, będšc równoczeœnie wielokrotnie tańszym rozwišzaniem.


"WALEC"

Na poczštku należy wykonać walec z kartonu (cienkiej tektury) o œrednicy równej takiej, by œciœle odpowiadała zewnętrznej œrednicy tubusu teleskopu lub odroœnika. Najlepiej wykonać to następujšco:
 
• Przygotuj paski z papieru / cienkiej tektury o szerokoœci 5 - 6 centymetrów.
 
• Owiń jeden pasek tektury wokół tubusu / odroœnika i przyklej kolejny pasek do końca poprzedniego. Przyklejaj kolejne paski aż uzyskasz "walec" o gruboœci œcianki 4 - 5 milimetrów.OPRAWA FILTRU

Wytnij dwa pierœcienie tektury (tektura powinna mieć gruboœć 1 - 2 milimetrów). Zewnętrzna œrednica pierœcieni powinna odpowiadać œrednicy uprzednio stworzonego "walca", wewnętrzna - œrednicy obiektywu teleskopu (tj. aperturze). Kilka milimetrów mniej niż wynosi œrednica obiektywu może nawet poprawić jakoœć obrazu, redukujšc iloœć refleksów od wnętrza tuby.Po przygotowaniu dwóch pierœcieni, na obydwóch pierœcieniach należy nakleić dużš liczbę małych kawałków dwustronnej taœmy klejšcej na ich zewnętrznym obwodzie. Teraz trzeba zamocować filtr tak, aby nie posiadał naprężeń. W tym celu na stole kładziemy sporš miękkš chusteczkę (tak, aby folia nie została porysowana / uszkodzona). Chusteczkę przyklejamy do stołu taœmš klejšcš tak, by była napięta, równo rozłożona i nie mogła się przesuwać. Kładziemy folię słonecznš przyciętš do odpowiednich wymiarów (kwadrat) na chusteczce. Nie przyklejaj folii! Folia ma swobodnie spoczywać na chusteczce.Teraz weŸ pierwszy pierœcień oprawy filtru i połóż go na folii tak, by wszystkie kawałki taœmy dwustronnej przylgnęły do folii. Obróć całoœć i przyklej w ten sam sposób drugi pierœcień. Odetnij nożyczkami częœci folii wystajšce poza obrys oprawy. Filtr w ten sposób zamocowany będzie wolny od naprężeń i zagnieceń, zapewniajšc wysokš jakoœć obrazów. Na końcu sklej "oprawę filtru" z uprzednio wykonanym "walcem". Twój filtr słoneczny w wersji "ZRÓB TO SAM" jest gotowy. Zaoszczędziłeœ w ten sposób co najmniej 200 złotych na samš oprawę filtru.


UWAGA PRAKTYCZNA

Przy wykonywaniu filtru dla teleskopów Newtona lub Schmidta - Cassegraina o dużej œrednicy, nie warto robić filtru z folii obejmujšcej całš aperturę. Mniej, może oznaczać więcej. Dla dużych teleskopów duże znaczenie majš pršdy konwekcyjne wewnštrz tubusu, zaœ obecnoœć lusterka wtórnego znaczšco degraduje obraz. Lepiej wykonać filtr obejmujšcy mniejszš œrednicę czynnš, i dodatkowo "pozaosiowy", tj. taki, że obszar czynny z filtrem nie jest centralnie położony (na wprost lusterka wtórnego), ale nieco z boku. W ten sposób można uzyskać jakoœć obrazu odpowiadajšcš dobremu refraktorowi.
UWAGI DOTYCZĽCE BEZPIECZEŃSTWA

Poniższe zalecenia dotyczšce bezpieczeństwa powinny przestrzegane œciœle przy każdej obserwacji Słońca.
 
1. Przed każdš sesjš obserwacji Słońca sprawdzić dobre, œcisłe przyleganie filtru do tubusu. W razie koniecznoœci przykleić oprawę filtru do tubusu w celu zapobieżenia jego zsunięciu. Nigdy nie stosować filtru za okularem, zawsze mocować go przed obiektywem - przed płytš korekcyjnš w teleskopach Schmidta, przed obiektywem w achromatach, z przodu tubusu w teleskopach systemu Newtona. Wszelkie filtry okularowe (mocowane np. na okularze lub wkręcane w oprawę okularu) mogš łatwo pęknšć w trakcie obserwacji wskutek przegrzania i w konsekwencji stanowić zagrożenie dla wzroku obserwatora.
 
2. Jeżeli zamierzasz używać lornetki, musisz założyć dwa filtry - po jednym na każdy obiektyw lornetki. W przypadku teleskopów, pamiętaj aby albo skonstruować filtr słoneczny na szukacz teleskopu, albo założyć na szukacz oryginalnš pokrywkę na obiektyw. Patrzenie na Słońce przez szukacz (lunetkę celowniczš) bez założonego filtru słonecznego może mieć równie poważne konsekwencje zdrowotne jak patrzenie bezpoœrednio przez teleskop!
 
3. Filtr wykonany z folii jest względnie odporny na uszkodzenia, jednakże należy uważać aby go nie zniszczyć ostrym lub ostro zakończonym przedmiotem.
 
4. Jeżeli obserwujesz w grupie, poinformuj inne osoby o zasadach bezpieczeństwa obowišzujšcych przy obserwacjach Słońca. Zwróć szczególnš uwagę na dzieci. Nigdy nie pozostawiaj teleskopu bez kontroli lub odpowiedniego zabezpieczenia.


 

      


 

Copyright Š 2001-2010 teleskopy.pl